GALERİ

 • 1. SODES nedir?

  İstihdam, sosyal içerme, kültür, sanat, spor alanlarında; göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlar ile değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan, yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği sosyal sorunlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır.

 • 2. SODES’in amaçları nelerdir?

  SODES ile; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik olarak, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

 • 3. SODES’e kimler başvurabilir?

  1- Kamu kuruluşları,   2- İl/ilçe özel idareleri,   3- Belediyeler,   4- Mahalli idare birlikleri,   5- Üniversiteler,   6- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,   7- Sivil toplum kuruluşları.    

 • 5. SODES başvuruları nereye yapılır?

  Proje teklifleri kuruluşlarca http://www.sodes.gov.tr adresinde erişime açılacak olan SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla Valiliklere sunulur. Valilikler, projeleri SODES ilkeleri çerçevesinde ön değerlendirmeden geçirerek uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Müsteşarlığa bildirir. Gönderilen proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında fark olması halinde ilgili teklifler değerlendirmeye alınmaz.  

 • 9. SODES’ten desteklenen proje türleri nelerdir?

  İstihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor alanındaki projeler desteklenmektedir.

 • 10. İstihdam projelerinin kapsamı nedir?

  İstihdam projeleri; ilgili ilde istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik projelerdir.

 • 11. Sosyal içerme projelerinin kapsamı nedir?

  Sosyal içerme projeleri; ilgili ilde yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, özellikle çocuklar, gençler, kadınlar ve özürlüler gibi toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi, bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması amacına yönelik projelerdir.  

 • 12. Kültür sanat spor projelerinin kapsamı nedir?

  Kültür, sanat ve spor projeleri; ilgili ilde toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ile özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve yönlendirilmesine yönelik projelerdir.